วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการครูสหกิจ มรภ.จอมบึง

นักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลน หลักการ
1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา
2. นักศึกษาครุที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 5
4. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือนโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ประวัติโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนประจำอำเภอบ้านโป่งหลังแรกสร้างเมื่อ พ.ศ.2460 โดยพระพิทักษ์สมุทรเขตต์(นายฟื้น อินทรวัชระ) เป็นนายอำเภอบ้านโป่งขณะนั้น ได้ขอที่ดินจากพระปลัดจิ๋วพู่ทอง
วัดบ้านโป่ง ได้เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน แล้วดำเนินเรี่ยไรเงินจากราษฎร 2,700 บาท เพื่อก่อสร้าง
ให้ชื่อว่าโรงเรียนนินภูมิ ตามชื่อบรรดาศักดิ์ของหลวงนินภูมิบดี (นายฟื้น อินทรวัชระ) ได้ทำ
การสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2461 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จนถึง พ.ศ. 2470 ก็ต้องล้มเลิก เพราะนักเรียนมีจำนวนลดลง
ต่อมา พ.ศ. 2471 โรงเรียนประจำอำเภอบ้านโป่ง ได้สร้างขึ้นภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอ บ้านโป่งสมัยนั้น หลวงสาครคชเขตต์ นายอำเภอบ้านโป่งผู้ขอตั้งโรงเรียนรัฐบาล เปิดเป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2471 มีนามว่า “โรงเรียนสาครศึกษา” ใช้ที่ทำงานสุขาภิบาลเป็นตัวโรงเรียน บรรจุนักเรียนได้ 30 คน แต่คับแคบ
ราวปี พ.ศ. 2478 พระบำรุงรัตนบุรี มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านโป่ง ได้ขอความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะขุนพรหมดำรงศึกษากร (ศึกษาธิการอำเภอบ้านโป่ง) และคณะกรรมการอำเภอจนได้เงินจำนวน 12,478 บาทและได้งบจากกระทรวงศึกษาธิการอีก 5,000 บาท ทำการขอซื้อที่ดินจากญาติโยมของพระปลัดจิ๋ว พู่ทอง เจ้าของที่ดินซึ่งมีที่ดินเหลืออยู่เป็นพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 250 ตารางวา ดำเนินการปลูกสร้างโรงเรียนเป็นอาคารตึก 2 ชั้น มี 3 มุขยาว 50 เมตร กว้าง 9.50 เมตร การก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2479 เปิดใช้เป็นสถานที่ศึกษาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา ในนามโรงเรียนประจำอำเภอบ้านโป่ง “บ้านโป่งรัตนราษฎร์บำรุง” นายพลเอกพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหลังนี้
ในปี พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่า
“โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง” มาจนถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2550 - 2551 โรงเรียนทำโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาคุณภาการศึกษา เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากภาคีและสามารถจัดซื้อที่ดินติดกับโรงเรียน ได้จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 117.8 ตารางวา และ 101.7 ตารางวา
พุทธภาษิตประจำโรงเรียน ปญฺา นรานํ รตนํ
คำขวัญประจำโรงเรียน รู้หน้าที่ มีวินัย ใจเป็นธรรม สร้างกรรมดี สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน สีฟ้า – น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นแก้ว วันก่อตั้งโรงเรียน 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2460

สิ่งที่อยากได้จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


จากที่มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง โรงเรียน ฝึกปฏิบัติการสอนของปี 5 วันที่ 28 สิงหาคม 2552ได้มีการรวบรวมเสนอผลของการอภิปรายร่วมกันดังนี้สิ่งที่ผู้บริหารและอาจารย์พี่เลี้ยงอยากเห็นในตัวนักศึกษาฝึกสอน คือ1 สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สดชื่น กระฉับกระเฉง2. มีการเตรียมการสอนอย่างดี มีสื่อที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ3. แต่งกายเรียบร้อย ตั้งแต่ทรงผมจรดรองเท้า4. นักศึกษาควรรู้กฎระเบียบหรือวัฒนธรรมองค์กรในโรงเรียนที่ไปฝึกสอนและมีการปรับตัวที่ดี5. อยากให้นักศึกษามีลักษณะเสนอตัวต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือ ครู อาจารย์ ในโรงเรียน6. อยากให้นักศึกษาไปโรงเรียนแต่เช้า และทำงานเต็มเวลา7. ควรมีความรู้อื่น ๆ นอกจากวิชาเอก หมายถึงควรสอนได้หลากหลาย8. อยากให้มีความคิดสร้างสรรค์ และแสวงหา สิ่งใหม่ ๆ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนบ้าง9. อยากให้นักศึกษาฝึกสอนมีลักษณะ Love of Wisdom คือ ใฝ่รู้ มีความ Active พร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้งานต่าง ๆ